Aktualności

Trwają prace budowlane i rewitalizacyjne w parku
Trwają prace budowlane i rewitalizacyjne w parku

W kolejną fazę wkroczyły działania przy rewaloryzacji Ogrodów Biskupich. Na obecnym etapie roboty koncentrują się na remoncie zabytkowych obiektów objętych projektem. W obu budynkach trwają prace we wnętrzach.

Trwają prace rewaloryzacyjne Ogrodów Biskupich w Pelplinie - rozmowa   z Panią Jolantą  Bogucką, architektem zieleni, autorką projektu rewaloryzacji  przypałacowego  parku.

Trwają prace rewaloryzacyjne Ogrodów Biskupich w Pelplinie – zabytkowego zespołu parkowego, znajdującego się na terenie dawnego opactwa cysterskiego.

Postęp prac w ramach projektu „Barokowy Zespół Parkowy”

Bez przeszkód, mimo trudnej sytuacji w regionie związanej z pandemią COVID-19, postępują prace w ramach projektu rewaloryzacji Ogrodów Biskupich.

Barokowy Zespół Parkowy – postęp prac

W pelplińskich Ogrodach Biskupich postępują roboty budowlane. W parku mocno zaawansowane są prace w zakresie dróg i alejek. Zakończono już układanie krawężników i obrzeży, trwa wykonanie nawierzchni ścieżek parkowych. Gotowe są już również linie zasilające zarówno dla oświetlenia w parku, jak i systemu monitoringu – w kolejnym etapie zamontowane zostaną lampy, kamery itp. Postępują także prace przy instalacji nawadniającej. Wykonano już główne wodociągi, sekcje nawadniające, studnie nawadniające.

Rewaloryzacja Ogrodów Biskupich w Pelplinie

Trwają prace remontowo-budowlane na terenie Ogrodów Biskupich – zespołu parkowego wokół Pałacu Biskupiego w Pelplinie. Przedsięwzięcie, którego nadrzędnym celem jest rewaloryzacja zabytkowego parku, obejmuje także gruntowne remonty dwu XIX-wiecznych budynków na jego terenie – Domu Bramnego oraz Wozowni, w której powstać ma Galeria Ogrody Cystersów.

Ogrody Biskupie w Pelplinie - dla mieszkańców i turystów

Rozmowa z Tomaszem Lesnerem z Instytutu Inicjatyw Europejskich

Barokowe Ogrody Biskupie w Pelplinie odzyskają dawny blask

Trwa rewaloryzacja Ogrodów Biskupich w Pelplinie – zabytkowego zespołu parkowego, znajdującego się na terenie dawnego opactwa cysterskiego. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko zagospodarowanie terenu, lecz także gruntowne remonty dwu XIX-wiecznych budynków na terenie parku – Domu Bramnego oraz Wozowni, w której powstać ma Galeria Ogrody Cystersów. Docelowo park udostępniony będzie dla zwiedzających, służąc nie tylko w sezonie turystom i pielgrzymom, ale także na co dzień mieszkańcom samego Pelplina.

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie odzyskuje dawny blask

W marcu 2019 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu Diecezja Pelplińska podpisała umowę z wykonawcą zadania modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie odzyska dawny blask

7 kwietnia 2017 r. w Warszawie Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o dofinansowanie Projektu: pn. „Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.