Aktualności

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie odzyska dawny blask

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie odzyska dawny blask

7 kwietnia 2017 r. w Warszawie Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o dofinansowanie Projektu: pn. „Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą trzy cele cząstkowe:

  1. Rewaloryzacja Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie,
  2. Stworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej przy wykorzystaniu zasobów Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie (m.in. przestrzeń wystawiennicza w budynku starej wozowni),
  3. Stworzenie oferty turystycznej Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie stanowiącej część produktu turystycznego "Średniowieczne Opactwo Pocysterskie w Pelplinie".

Ogrody Biskupie stanowiące część zespołu pocystersko-katedralnego są cennym zabytkiem o kilkusetletniej historii. Turyści przyjeżdżający do Pelplina chętnie odwiedzają Bazylikę Katedralną oraz Muzeum Diecezjalne. Tymczasem Ogrody Biskupie są udostępniane odwiedzającym sporadycznie, kilka razy w roku.

Na terenie Ogrodów Biskupich podziwiać można geometryczny układ alejek parkowych, liczne szpalery grabowe, kasztanowcowo-lipowe oraz staw. Niestety, działania prowadzone przez ostatnie kilkadziesiąt lat doprowadziły ogród do stanu odległego od dawnej świetności. Brak profesjonalnego ogrodnika spowodował, że część nasadzeń zupełnie nie pasuje do historycznego kształtu Ogrodów oraz jest sprzeczna ze sztuką budowania ogrodów. Dodatkowo stan wielu drzew jest niezadowalający, wiele z nich wymaga pilnych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych.

Możliwość wykorzystania potencjału Ogrodów Biskupich wpisuje się w szerszy kontekst rozwoju turystyki w Pelplinie. W ostatnich latach obserwowany jest powolny spadek liczby osób odwiedzających Pelplin. Statystyki sprzedaży biletów wstępu do najbardziej znanego obiektu w Pelplinie czyli Bazyliki Katedralnej potwierdzają niekorzystny trend. Może to świadczyć o malejącej atrakcyjności oferty turystycznej, a więc wymagać działań wprowadzających nowe elementy takiej oferty.

Projektowany w ramach przedsięwzięcia zakres działań obejmuje m.in.: wykonanie alejek i dróg w parku, uporządkowanie zieleni, wykonanie nawodnienia, wykonanie oświetlenia, wykonanie monitoringu, prace budowlane, sanitarne i elektryczne w Galerii Ogrody Cystersów, opracowanie projektu i wykonanie malunku ściennego w sali dla dzieci w Galerii Ogrody Cystersów, wyposażenie Galerii Ogrody Cystersów w sprzęt do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej, stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, utworzenie kawiarni i kiosku z pamiątkami, remont budynku bramnego, wykonanie sceny na terenie parku, działania informacyjne w celu wypromowania nowej oferty na rynku. Wartość projektu: 20 518 148,84 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 510 288,84 PLN). Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 433 745,51 PLN.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.