Aktualności

Postęp prac w ramach projektu „Barokowy Zespół Parkowy”

Postęp prac w ramach projektu „Barokowy Zespół Parkowy”

Bez przeszkód, mimo trudnej sytuacji w regionie związanej z pandemią COVID-19, postępują prace w ramach projektu rewaloryzacji Ogrodów Biskupich.

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu koncentrują się obecnie na wykonaniu nawierzchni alejek oraz na pracach ziemnych. Ścieżki z mieszanki mineralnej są już gotowe, nawierzchnie kamienne i z kostki brukowej wykonano do tej pory w 30%. Trwa również oczyszczanie terenu i przygotowanie gruntu, na które składają się takie zabiegi jak plantowanie, orka, wywóz ziemi. Równocześnie trwają prace przy objętym projektem zabytkowym budynku, znajdującym się na terenie parku - przy Wozowni. Postępują roboty remontowe, wykonano izolację przeciwwilgociową murów.

W sierpniu do Pelplina przybył przedstawiciel Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wykonane dotychczas prace zostały ocenione bez zastrzeżeń.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.