Aktualności

Trwają prace rewaloryzacyjne Ogrodów Biskupich w Pelplinie - rozmowa   z Panią Jolantą  Bogucką, architektem zieleni, autorką projektu rewaloryzacji  przypałacowego  parku.

Trwają prace rewaloryzacyjne Ogrodów Biskupich w Pelplinie - rozmowa z Panią Jolantą Bogucką, architektem zieleni, autorką projektu rewaloryzacji przypałacowego parku.

Trwają prace rewaloryzacyjne Ogrodów Biskupich w Pelplinie – zabytkowego zespołu parkowego, znajdującego się na terenie dawnego opactwa cysterskiego.

Projekt Diecezji Pelplińskiej pn.  „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie - udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje nie tylko renowację parku, lecz także gruntowne remonty dwu XIX-wiecznych budynków na terenie parku – Domu Bramnego oraz Wozowni, w której powstać ma Galeria Ogrody Cystersów. Docelowo Ogrody udostępnione będą dla zwiedzających, służąc nie tylko w sezonie turystom i pielgrzymom, ale także na co dzień mieszkańcom samego Pelplina.

 

Rozmawiamy z Jolantą Bogucką, architektem zieleni, autorką projektu rewaloryzacji przypałacowego parku.

Proszę powiedzieć, skąd potrzeba jego nowego zagospodarowania?

Ogrody Biskupie, wpisane do rejestru zabytków, w zarysie powstałym jeszcze w dobie średniowiecza, wymagały prac rewaloryzacyjnych ze względu na zły stan drzewostanu i konieczność uczytelnienia układu kompozycyjnego. 

Czy park po rewaloryzacji stanie się bliższy oryginalnemu założeniu? W jaki sposób? Jakie elementy służące temu celowi zostaną odtworzone?

Park na przestrzeni dziejów zmieniał swój charakter i przeznaczenie. Od średniowiecza do czasu powstania pałacu biskupiego, ogród pełnił rolę ogrodu użytkowego z sadami, warzywnikami i stawami rybnymi. Zapewne był też miejscem odpoczynku w otoczeniu natury. Po powstaniu w roku 1838 pałacu biskupiego, ogród zaczął pełnić funkcję reprezentacyjnego parku towarzyszącego rezydencji. W projekcie rewaloryzacji parku przywrócone zostaną jego cechy i układ kompozycyjny z tego okresu, najlepiej udokumentowanego i zarazem będącego okresem świetności założenia.

Skąd architekci zieleni, chcąc przywrócić historycznym ogrodom ich pierwotny wygląd, czerpią na ich temat wiedzę? Skąd wiedza na temat Ogrodów Biskupich - czy zachowały się jakieś materiały źródłowe?

Projektant specjalizujący się w odtwarzaniu historycznych wartości zabytkowego parku musi posiadać dogłębną wiedzę odnośnie cech zabytkowych założeń zieleni z poszczególnych okresów stylowych. W swoich pracach opiera się na prześledzeniu zachowanych elementów założenia w terenie oraz przeprowadzeniu analizy dendrochronologicznej i gatunkowej, która pozwala na określenie faz powstawania elementów kompozycji ogrodu. Ponadto analizie poddaje się zachowane mapy historyczne (tu najcenniejsze okazały się mapy sprzed roku 1837 i bezpośrednio po budowie pałacu biskupiego w latach 1837-1838 oraz szczegółowe mapy z roku 1910 i 1935) oraz obrazy, ryciny, źródła drukowane, zdjęcia historyczne, czy wzorniki kwietników ogrodowych – tu z roku 1908.

Czy w parku pojawią się elementy nowe, niekoniecznie zgodne z jego pierwotnym charakterem?

Wszystkie nowe elementy parku będą zgodne z jego pierwotnym charakterem. Nie wprowadzono żadnych nowych elementów kubaturowych. Odtworzony zostanie układ historycznych alejek parkowych, dosadzone zostaną brakujące drzewa w alejkach i szpalerach, odtworzona zostanie główna okrągła rabata po stronie południowej pałacu, istniejąca zieleń zostanie wzbogacona drzewami i krzewami stosowanymi w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku. Ogrody Biskupie, które zawsze służyły kontaktowi z pięknem natury, refleksji, zadumie oraz wypoczynkowi i rekreacji, zyska sezonową, ażurową, niewielką scenę, która umożliwi organizowanie koncertów np. muzyki kameralnej. W związku z planowanym otwarciem parku dla zwiedzających zaproponowano usytuowanie w dawnym sadzie, po południowej stronie założenia, wiklinowych, ażurowych, niewielkich altan z drewnianymi stołami, jako miejsc wypoczynku. Powstaną też wykonane z wikliny tunele jako miejsce zabawy dla dzieci. Dzieciom również służyć będzie, typowy dla historycznych parków, labirynt bukszpanowy.

Dziękujemy za rozmowę.

 

Przypomnijmy – projekt Diecezji pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt dofinansowany został kwotą 17.433.745,51 zł. Zrealizowany ma zostać do końca marca 2022 r.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.