Regulamin gry terenowej „TESTAMENT OJCA LEONARDA”

 1. Gra „TESTAMENT OJCA LEONARDA” jest grą terenową o charakterze rozrywkowym, upowszechniającą wiedzę z zakresu dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie.
 2. Organizatorem Gry jest Kociewskie Centrum Kultury w Pelplinie (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia gry terenowej „TESTAMENT OJCA LEONARDA” (zwanej dalej „Grą”).
 4. Gra odbywa się na terenie opactwa pocysterskiego i Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie.
 5. Gra może być realizowana w trzech wariantach tj.: Mini, Standar i Pro.
 6. Czas gry (od 2 do 4 godzin) uzależniony jest od wyboru wariantu przez gracza oraz od indywidualnych możliwości uczestnika.
 7. Udział w grze jest bezpłatny.
 8. Zasady gry:
  1. Dysponowanie przez gracza smartfonem wyposażonym w czytnik kodów QR.
  2. Uprzedniego zgłoszenia/ poinformowania u Organizatora chęci realizacji gry przez gracza.
  3. Pobranie instrukcji dopasowanej do wariantu gry w Galerii Ogrody Cystersów w dniu gry.
  4. Gracz chcąc ukończyć grę odnajduje cyfry i stawia się w punkcie początkowym tj. Galerii Ogrody Cystersów celem ukończenia gry.
  5. Gracz, który ukończył grę i prawidłowo odgadł cyfry otrzymuje nagrodę.
  6. Gra uznana zostaje za ukończoną w przypadku obecności gracza na wszystkich jej punktach i mecie
 9. Podczas całego trwania gry, dzieci do lat 18. muszą pozostawać pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci w trakcie gry innym graczom, ich mieniu oraz mieniu organizatora.
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.
 12. Gracze zobowiązani są do:
  1. korzystania z rekwizytów i narzędzi udostępnionych na czas gry w sposób odpowiedzialny i zgodny z ich przeznaczeniem;
  2. zachowania uczciwości i zasad fairplay w stosunku do innych graczy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 14. Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w siedzibie Organizatora w dniach od wtorku do soboty w godzinach 9.00-17.00.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieujawniania części informacji na temat Gry do jej rozpoczęcia – celem przeprowadzenia jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników.
 16. Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z regulaminem i go akceptują.

 

Regulamin gry terenowej „TESTAMENT OJCA LEONARDA” do pobrania 

 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.